Algemene Voorwaarden

Home | Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, overeenkomst of opdracht tussen MC4TEKST en een opdrachtgever waarop MC4TEKST deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MC4TEKST, voor de uitvoering waarvan door MC4TEKST derden dienen te worden ingeschakeld.

c. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. MC4TEKST en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden met als doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

e. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

f. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

g. Indien MC4TEKST niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MC4TEKST het recht zou verliezen om in voorkomende gevallen alsnog de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

a. Alle offertes van MC4TEKST zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

b. MC4TEKST kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

c. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW en andere heffingen van overheidswege evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis‐ en verblijf‐, verzend‐ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

d. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is MC4TEKST daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MC4TEKST anders aangeeft.

e. Een samengestelde prijsopgave verplicht MC4TEKST niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

a. De overeenkomst tussen MC4TEKST en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

b. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever MC4TEKST daarom schriftelijk in gebreke te stellen. MC4TEKST dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

c. MC4TEKST heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

d. MC4TEKST is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

e. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan MC4TEKST de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

f. Indien MC4TEKST gegevens nodig heeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan MC4TEKST ter beschikking heeft gesteld.

g. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. MC4TEKST zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

h. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is MC4TEKST gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen MC4TEKST bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van MC4TEKST op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

i. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan MC4TEKST een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

j. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens MC4TEKST gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van MC4TEKST daardoor direct of indirect ontstaan.

k. Indien MC4TEKST bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is MC4TEKST niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

l. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij MC4TEKST alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op MC4TEKST rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

a. Offertes zijn geldig tot één maand na dagtekening. Daarna kunnen aan deze offertes geen rechten meer ontleend worden. Alle offertes zijn gebaseerd op de tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding, terwijl de prijzen in euro’s vermeld zijn, en exclusief BTW zijn.

b. Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door MC4TEKST bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

c. Een overeenkomst komt tot stand doordat MC4TEKST binnen één maand na dagtekening de ondertekende offerte van opdrachtgever ontvangen heeft, dan wel per email een opdrachtbevestiging ontvangen heeft. Middels het ondertekenen van de offerte en/of het verstrekken van de opdracht per email geeft opdrachtgever aan de op dat moment geldende algemene voorwaarden van MC4TEKST (qua bestaan en qua inhoud) te accepteren.

a. Onder webdesign wordt verstaan: het ontwerpen van een internetsite (ook wel genoemd website, homepage e.d.) door MC4TEKST, conform de in de offerte omschreven wens van opdrachtgever, voor zover technisch mogelijk, en door opdrachtgever digitaal aangeleverde teksten en grafische elementen (bedrijfslogo, foto’s etc.). Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor (de inhoud van) de in haar opdracht ontworpen internetsite, en vrijwaart MC4TEKST voor alle aansprakelijkheid ten opzichte van derden, voor zover die uit de betreffende internetsite mocht volgen. Bij afwijkende lettertypes, kleuren etc. dient opdrachtgever voor verstrekking van die middelen te zorgen.

b. Opdrachtgever levert binnen vier weken na totstandkoming van de overeenkomst betreffende webdesign de voor de internetsite benodigde teksten en grafische elementen digitaal aan bij MC4TEKST, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van het betreffende materiaal zal MC4TEKST de internetsite zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en in overleg met opdrachtgever, ontwerpen.

c. Nadat de internetsite volgens MC4TEKST gereed is, krijgt opdrachtgever een Internetadres (URL) waarop de internetsite gedurende een beperkt aantal werkdagen door hem te benaderen is. Mocht opdrachtgever overwegende problemen hebben met de aldus door MC4TEKST ontworpen internetsite, dan dient dit binnen acht dagen schriftelijk (al dan niet door middel van email) aan MC4TEKST gemeld te zijn. Na deze termijn wordt opdrachtgever geacht de opgeleverde internetsite goedgekeurd te hebben en wordt door MC4TEKST de factuur gestuurd.

d. MC4TEKST ontwerpt alleen internetsites voor legale doeleinden. De inhoud en/of strekking van tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend, aanstootgevend of anderszins in strijd met de wet zijn.

e. Opdrachtgever geeft bij voorbaat toestemming aan MC4TEKST dat zij de betreffende internetsite voor promotionele doeleinden (bijvoorbeeld portfolio) mag gebruiken, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

f. Bij de oplevering van de website geeft de opdrachtgever door middel van een getekende verklaring, hierna genoemd opleveringsverklaring, aan akkoord te gaan met de in de overeenkomst overeengekomen producten en/of diensten. Na ontvangst van deze opleveringsverklaring wordt de website door MC4TEKST  op het Internet geplaatst en krijgt de opdrachtgever een factuur betreffende het webdesign.

g. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij bijvoorbeeld de aanlevering van teksten, grafische elementen etc. waardoor de internetsite niet kan worden opgeleverd op de schriftelijk overeengekomen opleverdatum, dan zal de opdrachtgever worden gefactureerd voor het volledige bedrag na het verstrijken van deze datum.

h. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn website, ongeacht of die in zijn opdracht door MC4TEKST is gebouwd of door derden. Hieronder valt tevens (niet limitatief): het hinderen en/of schade toebrengen aan overige klanten van MC4TEKST of internetgebruikers, bijvoorbeeld door (verboden) processen of programma’s (al dan niet via het systeem) die via de website van de opdrachtgever worden gestart. Alle kosten (waaronder begrepen de kosten van inhuur van derden) die gemoeid zijn met het in de oude staat terugbrengen van de website en/of de webservers van MC4TEKST , komen voor rekening van de opdrachtgever van de website via welke het onheil is ontstaan. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade door misconfiguratie inbegrepen, zoals (niet limitatief) ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mailserver. 

a. Onder onderhoud wordt verstaan: het conform de offerte updaten van de internetsite van opdrachtgever middels door opdrachtgever digitaal aangeleverde teksten en grafische elementen (zoals bedrijfslogo, foto’s etc.). Het updaten kan bestaan uit het vervangen van achterhaalde informatie, dan wel het restylen van een internetpagina. Onder restylen van een internetsite wordt verstaan: herstructureren (ook tekstmatig) van bepaalde webpagina’s en het aanpassen c.q. wijzigen van grafische elementen en inputvelden (scripts etc.) op die webpagina’s. MC4TEKST verplicht zich de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk te verzorgen, doch opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor (de inhoud van) de in haar opdracht ontworpen dan wel aangepaste internetsite, en vrijwaart MC4TEKST voor alle aansprakelijkheid ten opzichte van derden, voor zover die uit de betreffende internetsite mocht volgen.

b. Na (digitale) ontvangst van de te actualiseren informatie vervangt MC4TEKST de achterhaalde informatie in principe binnen vier werkdagen, tenzij anders afgesproken. De termijn waarbinnen restyling van een webpagina dient te geschieden wordt telkens overlegd met opdrachtgever; afhankelijk van de aard en de omvang van het te restylen object. Gedurende de zomermaanden (juli – augustus) geschiedt het onderhoud qua frequentie, omvang en responsetijd in overleg met opdrachtgever. Voorts komen genoemde termijnen te vervallen indien MC4TEKST door technische storingen, overmacht etc. de betreffende werkzaamheden niet binnen die termijn kan verrichten.

c. MC4TEKST verplicht zich minimaal de in de overeenkomst vermelde uren op afroep te besteden aan onderhoud van opdrachtgevers internetsite, met inachtneming van het vermelde onder Artikel 5a en 5b. Indien het door MC4TEKST bestede aantal uren het in de offerte vermelde aantal uren overschrijdt, is MC4TEKST gerechtigd het surplus te factureren tegen de op dat moment gelden uurtarieven.

d. MC4TEKST kan haar uurtarief jaarlijks verhogen ter correctie van de inflatie. Deze verhoging wordt bepaald aan de hand van het indexeringspercentage dat wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

a. Onder registratie domeinnamen wordt verstaan: de bemiddeling van MC4TEKST bij het registreren van de door opdrachtgever gewenste domeinnaam of ‐namen. 

b. Na ontvangst van de door de opdrachtgever ondertekende vrijwaringsverklaring alsmede een uittreksel van de Kamer van Koophandel inzake de betreffende onderneming van de opdrachtgever (niet ouder dan 1 jaar) draagt MC4TEKST zorg voor zo snel mogelijke (in principe binnen 4 werkdagen) doorzending naar de betreffende provider. 

c. Indien de betreffende domeinnaam in de tussentijd geregistreerd is door een derde, kan MC4TEKST nimmer aansprakelijk gesteld worden tenzij het direct en uitsluitend te wijten is aan grove nalatigheid van MC4TEKST. De kosten inzake de registratie wordt door MC4TEKST per jaar vooraf gefactureerd.

MC4TEKST is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:

a. De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

b. Na het sluiten van de overeenkomst MC4TEKST ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

c. De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

d. Indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van MC4TEKST kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is MC4TEKST gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MC4TEKST kan worden gevergd.

f. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is MC4TEKST gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

g. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MC4TEKST op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MC4TEKST de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

h. Indien MC4TEKST tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

i. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MC4TEKST, zal MC4TEKST in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

j. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MC4TEKST extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door MC4TEKST genoemde termijn te voldoen, tenzij MC4TEKST anders aangeeft.

k. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ‐ indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ‐ ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het MC4TEKST vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van MC4TEKST op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

l. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan‐ afvoer‐ en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

MC4TEKST is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door MC4TEKST ingeschakelde derden, evenals onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatie voorzieningen.

a. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MC4TEKST aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door MC4TEKST aangegeven. MC4TEKST is gerechtigd om periodiek te factureren.

b. Betaling van voor te schieten facturen zoals advertenties dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging te worden voldaan. Indien hieraan niet wordt voldaan is MC4TEKST gerechtigd de advertentie niet te laten plaatsen en eventuele daaruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen.

c. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

d. MC4TEKST heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

e. MC4TEKST kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. MC4TEKST kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

f. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MC4TEKST verschuldigde.

g. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

h. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien MC4TEKST echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

i. Voorschot op uit te voeren werkzaamheden: 50% bij opdrachtbevestiging en 50% bij oplevering c.q. plaatsing.

a. Alle door MC4TEKST in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van MC4TEKST totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met MC4TEKST gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

b. Door MC4TEKST geleverde zaken, die als gevolg van lid 11a. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

c. De opdrachtgever dient steeds alles te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MC4TEKST veilig te stellen.

d. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om MC4TEKST daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

e. De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing‐ en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan MC4TEKST ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is MC4TEKST gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens MC4TEKST bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

f. Voor het geval MC4TEKST zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan MC4TEKST en door MC4TEKST aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MC4TEKST zich bevinden en die zaken terug te nemen.

a. De door MC4TEKST te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik daar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. MC4TEKST kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

b. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van vier weken na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door MC4TEKST verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie‐, verzend‐ en voorrijd kosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

c. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MC4TEKST, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver‐ of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar MC4TEKST geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

d. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan MC4TEKST te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat MC4TEKST in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient MC4TEKST in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

e. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

f. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

g. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal MC4TEKST de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van MC4TEKST, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan MC4TEKST te retourneren en de eigendom daarover aan MC4TEKST te verschaffen, tenzij MC4TEKST anders aangeeft.

h. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van MC4TEKST daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

a. Behalve als ondubbelzinnig schriftelijk is overeengekomen met MC4TEKST en de opdrachtgever ligt het intellectuele eigendom van de producten en diensten die MC4TEKST oplevert bij MC4TEKST.

b. De opdrachtgever verklaart door middel van getekende opleveringsverklaringen dat MC4TEKST (een deel van) de gevraagde dienst of het gevraagde product heeft afgeleverd naar de wensen van de opdrachtgever.

c. Na het aftekenen van de opleveringsverklaring vrijwaart de opdrachtgever MC4TEKST van gebreken die alsnog gevonden worden. Indien er – na het tekenen van de opleveringsverklaring – alsnog gebreken gevonden worden die de primaire taken van het product en/of dienst in de weg staan, zal MC4TEKST in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing zoeken.

d. Betaling zal uiterlijk 14 dagen na het ondertekenen van de opleveringsverklaring geschieden; hierbij in acht nemend dat het de betaling betreft van datgene wat ondertekend is.

e. Alleen indien schriftelijk door MC4TEKST is bevestigd dat de betaling (tijdelijk) opgeschort mag worden of in termijnen mag geschieden, dan – en alleen dan – is het de opdrachtgever toegestaan om de betaling (tijdelijk) op te schorten, dan wel in termijnen te betalen.

a. Indien MC4TEKST aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

b. MC4TEKST is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MC4TEKST is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

c. Indien MC4TEKST aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MC4TEKST beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

d. De aansprakelijkheid van MC4TEKST is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

e. MC4TEKST is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

f. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

g. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MC4TEKST aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MC4TEKST toegerekend kunnen worden.

h. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

i. MC4TEKST is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs‐ of andersoortige stagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MC4TEKST of zijn leidinggevende ondergeschikten.

a. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens MC4TEKST en de door MC4TEKST bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

b. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de opdrachtgever MC4TEKST van zodanige non‐conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 16: risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 17: geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

a. De opdrachtgever vrijwaart MC4TEKST voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MC4TEKST toerekenbaar is.

b. Indien MC4TEKST uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden MC4TEKST zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MC4TEKST, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MC4TEKST en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

a. MC4TEKST behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet‐ en regelgeving. 

b. MC4TEKST heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MC4TEKST partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

b. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Aldus opgemaakt te Hoevelaken, dinsdag 26 juni 2007

Gewijzigd te Hoevelaken, maandag 26 maart 2012

Aldus wederom gewijzigd te Hoevelaken, donderdag 19 februari 2013