Artikel 1. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, overeenkomst of opdracht tussen MC4TEKST en een opdrachtgever waarop MC4TEKST deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MC4TEKST, voor de uitvoering waarvan door MC4TEKST derden dienen te worden ingeschakeld.

c. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. MC4TEKST en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden met als doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

e. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

f. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

g. Indien MC4TEKST niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MC4TEKST het recht zou verliezen om in voorkomende gevallen alsnog de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

a. Alle offertes van MC4TEKST zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

b. MC4TEKST kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

c. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis‐ en verblijf‐, verzend‐ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

d. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is MC4TEKST daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MC4TEKST anders aangeeft.

e. Een samengestelde prijsopgave verplicht MC4TEKST niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering

a. De overeenkomst tussen MC4TEKST en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

b. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever MC4TEKST daarom schriftelijk in gebreke te stellen. MC4TEKST dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

c. MC4TEKST heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

d. MC4TEKST is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

e. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan MC4TEKST de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

f. Indien MC4TEKST gegevens nodig heeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan MC4TEKST ter beschikking heeft gesteld.

g. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. MC4TEKST zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

h. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is MC4TEKST gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen MC4TEKST bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van MC4TEKST op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

i. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan MC4TEKST een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

j. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens MC4TEKST gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van MC4TEKST daardoor direct of indirect ontstaan.

k. Indien MC4TEKST bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is MC4TEKST niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

l. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij MC4TEKST alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op MC4TEKST rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Offertes

a. Offertes zijn geldig tot één maand na dagtekening. Daarna kunnen aan deze offertes geen rechten meer ontleend worden. Alle offertes zijn gebaseerd op de tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding, terwijl de prijzen in euro’s vermeld zijn, en exclusief BTW zijn.

b. Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door MC4TEKST bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

c. Een overeenkomst komt tot stand doordat MC4TEKST binnen één maand na dagtekening de ondertekende offerte van opdrachtgever ontvangen heeft, dan wel per email een opdrachtbevestiging ontvangen heeft. Middels het ondertekenen van de offerte en/of het verstrekken van de opdracht per email geeft opdrachtgever aan de op dat moment geldende algemene voorwaarden van MC4TEKST (qua bestaan en qua inhoud) te accepteren.

Artikel 5. Webdesign

a. Onder webdesign wordt verstaan: het ontwerpen van een internetsite (ook wel genoemd website, homepage e.d.) door MC4TEKST, conform de in de offerte omschreven wens van opdrachtgever, voor zover technisch mogelijk, en door opdrachtgever digitaal aangeleverde teksten en grafische elementen (bedrijfslogo, foto’s etc.). Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor (de inhoud van) de in haar opdracht ontworpen internetsite, en vrijwaart MC4TEKST voor alle aansprakelijkheid ten opzichte van derden, voor zover die uit de betreffende internetsite mocht volgen. Bij afwijkende lettertypes, kleuren etc. dient opdrachtgever voor verstrekking van die middelen te zorgen.

b. Opdrachtgever levert binnen vier weken na totstandkoming van de overeenkomst betreffende webdesign de voor de internetsite benodigde teksten en grafische elementen digitaal aan bij MC4TEKST, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van het betreffende materiaal zal MC4TEKST de internetsite zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en in overleg met opdrachtgever, ontwerpen.

c. Nadat de internetsite volgens MC4TEKST gereed is, krijgt opdrachtgever een Internetadres (URL) waarop de internetsite gedurende een beperkt aantal werkdagen door hem te benaderen is. Mocht opdrachtgever overwegende problemen hebben met de aldus door MC4TEKST ontworpen internetsite, dan dient dit binnen acht dagen schriftelijk (al dan niet door middel van email) aan MC4TEKST gemeld te zijn. Na deze termijn wordt opdrachtgever geacht de opgeleverde internetsite goedgekeurd te hebben en wordt door MC4TEKST de factuur gestuurd.

d. MC4TEKST ontwerpt alleen internetsites voor legale doeleinden. De inhoud en/of strekking van tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend, aanstootgevend of anderszins in strijd met de wet zijn.

e. Opdrachtgever geeft bij voorbaat toestemming aan MC4TEKST dat zij de betreffende internetsite voor promotionele doeleinden (bijvoorbeeld portfolio) mag gebruiken, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

f. Bij de oplevering van de website geeft de opdrachtgever door middel van een getekende verklaring, hierna genoemd opleveringsverklaring, aan akkoord te gaan met de in de overeenkomst overeengekomen producten en/of diensten. Na ontvangst van deze opleveringsverklaring wordt de website door MC4TEKST  op het Internet geplaatst en krijgt de opdrachtgever een factuur betreffende het webdesign.

g. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij bijvoorbeeld de aanlevering van teksten, grafische elementen etc. waardoor de internetsite niet kan worden opgeleverd op de schriftelijk overeengekomen opleverdatum, dan zal de opdrachtgever worden gefactureerd voor het volledige bedrag na het verstrijken van deze datum.

h. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn website, ongeacht of die in zijn opdracht door MC4TEKST is gebouwd of door derden. Hieronder valt tevens (niet limitatief): het hinderen en/of schade toebrengen aan overige klanten van MC4TEKST of internetgebruikers, bijvoorbeeld door (verboden) processen of programma’s (al dan niet via het systeem) die via de website van de opdrachtgever worden gestart. Alle kosten (waaronder begrepen de kosten van inhuur van derden) die gemoeid zijn met het in de oude staat terugbrengen van de website en/of de webservers van MC4TEKST , komen voor rekening van de opdrachtgever van de website via welke het onheil is ontstaan. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade door misconfiguratie inbegrepen, zoals (niet limitatief) ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mailserver. 

Artikel 6. Onderhoud

a. Onder onderhoud wordt verstaan: het conform de offerte updaten van de internetsite van opdrachtgever middels door opdrachtgever digitaal aangeleverde teksten en grafische elementen (zoals bedrijfslogo, foto’s etc.). Het updaten kan bestaan uit het vervangen van achterhaalde informatie, dan wel het restylen van een internetpagina. Onder restylen van een internetsite wordt verstaan: herstructureren (ook tekstmatig) van bepaalde webpagina’s en het aanpassen c.q. wijzigen van grafische elementen en inputvelden (scripts etc.) op die webpagina’s. MC4TEKST verplicht zich de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk te verzorgen, doch opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor (de inhoud van) de in haar opdracht ontworpen dan wel aangepaste internetsite, en vrijwaart MC4TEKST voor alle aansprakelijkheid ten opzichte van derden, voor zover die uit de betreffende internetsite mocht volgen.

b. Na (digitale) ontvangst van de te actualiseren informatie vervangt MC4TEKST de achterhaalde informatie in principe binnen vier werkdagen, tenzij anders afgesproken. De termijn waarbinnen restyling van een webpagina dient te geschieden wordt telkens overlegd met opdrachtgever; afhankelijk van de aard en de omvang van het te restylen object. Gedurende de zomermaanden (juli – augustus) geschiedt het onderhoud qua frequentie, omvang en responsetijd in overleg met opdrachtgever. Voorts komen genoemde termijnen te vervallen indien MC4TEKST door technische storingen, overmacht etc. de betreffende werkzaamheden niet binnen die termijn kan verrichten.

c. MC4TEKST verplicht zich minimaal de in de overeenkomst vermelde uren op afroep te besteden aan onderhoud van opdrachtgevers internetsite, met inachtneming van het vermelde onder Artikel 5a en 5b. Indien het door MC4TEKST bestede aantal uren het in de offerte vermelde aantal uren overschrijdt, is MC4TEKST gerechtigd het surplus te factureren tegen de op dat moment gelden uurtarieven.

d. MC4TEKST kan haar uurtarief jaarlijks verhogen ter correctie van de inflatie. Deze verhoging wordt bepaald aan de hand van het indexeringspercentage dat wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).